Тогтоол, журам

2018 оны 07-р 06УИХ тогтоолууд

 1. Монгол Улсын Их Хурлын 2009 оны 39 дугаар тогтоол - ТӨРӨӨС МАЛЧДЫН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО, / тогтоолын хавсралт /
 2. Монгол Улсын Их Хурлын 2015 оны 104 дүгээр тогтоол - ТӨРӨӨС ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО, / тогтоолын хавсралт /
 3. УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН  2010 оны 05 сарын 20 өдөр  дугаар 23 тогтоол - “Монгол мал” үндэсний хөтөлбөр батлах тухай / тогтоолын хавсралт /


Засгийн газрын тогтоолууд

 1. 2007 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн №187 тогтоол - Отрын бэлчээрийн ашиглалтыг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай. /ЗГ-ын 2007 оны 187 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт, 2 дугаар хавсралт/
 2. 2009 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн №100 тоот тогтоол - Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай. /Хавсралт /
 3. 2010 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн № 64 тоот тогтоол - Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай. / Хавсралт /
 4. Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 90 дүгээр тогтоол - ЦӨЛЖИЛТТЭЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР, /тогтоолын хавсралт/
 5. 2012 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн №158 тоот тогтоол - Аймаг дундын отрын бэлчээрийн зориулалтаар газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай / Хавсралт /
 6. 2014 оны 09 дугаар сарын 18-ны өдрийн № 299 тоот тогтоол - Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай / Хавсралт /
 7. 2017 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдрийн №287 тоот тогтоол - Журам шинэчлэн батлах тухай / Хавсралт /
 8. 2001 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн № 134 тоот тогтоол - Төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийг түрээслүүлэх журам / Хавсралт /


Агентлагын тогтоол

 1. Төрийн өөрийн өмчийн эд хрөнгийн түрээсийн төлбөрийн жижиг үнэ батлах тухай /2016.10.27-ны өдрийн 119-р тогтоол/
 2. Түрээсийн гэрээний үлгэрчилсэн загвар батлах тухай /2016.12.20-ны өдрийн 120-р тогтоол/
 3. Төрийн өөрийн өмчийн түрээсийн гэрээний үлгэрчилсэн заавар /2017.02.09/
 4. Төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийн түрээслэгчийн сонгон шалгаруулах тухай /2017.02.14-ны өдрийн 53-р тогтоол/
 5. Төрийн өөрийн өмчийн эд сонгон шалгаруулах тухай 53 дугаар тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай /2017.05.31-ны өдрийн 268-р тогтоол/
 6. “Төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээ” байгуулах, дүгнэх ажлын бэлтгэл хангах тухай /2017.07.06./
 7. Төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийн түрээсийн гэрээг баталгаажуулах тухай /2017.07.06/
 8. Төрийн өөрийн өмчийн түрээсийн гэрээг баталгаажуулахад бүрдүүлэх материалиуд /2017.07.06/
 9. 119 дүгээр тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай /2018.03.06-ны өдрийн 59 дүгээр тогтоол/
 10. 102 дугаар тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай /2018.03.06-ны өдрийн 293-р тогтоол/
 11. Төрийн өөрийн өмчийн түрээсийн гэрээний шинэ загвар /2018.07.06/

Аймаг дундын отрын бүс

Говь-Сүмбэр аймгийн Малахын тал /73.1 мян.га/ Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр Төв аймгийн Баянжаргалан, Хэнтий аймгийн Дархан сумын заагт байрладаг.

Нийт 105,2 мян/га газар нутаг хамардаг бөгөөд хойд талаараа ховд аймгийн Чандмань сум, Зүүн талаараа Говь-Алтай аймгийн Хөхморьт, Баян-Уул сум урд тал...

Увс аймгийн Ховд сум, Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын заагт байрлана.   Энд Увс аймгийн Сагил, Түргэн, ховд, Бөхмөрөн Баян-Өлгий аймгийн н...

Төв аймгийн Дэлгэрхаан, Эрдэнэсант Өвөрхангай аймгийн Бүрд, Баян-Өндөр сумын заагт байрлалтай.  

Булган аймгийн Дашинчилэн Баяннуур сум Төв аймгийн Өндөрширээт сумын нутгийн заагт байрладаг.   Энд Булган аймгийн Рашаант, Дашинчилэн, Баянну...

Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын нутагт байрлалтай алслагдсан нутаг юм. -Тус отрын бэлчээрт адуу оторлоход тохиромжтой. -Жилд дунджаар 45,000-60,0...

Анх 1974 онд сайд нарын тогтоолоор Отор тэжээлийн станц нэртэйгээр байгуулагдаж байсан. Үүнээс хойш 2007 онд аймаг дундын торын бэлчээр ашиглалтын зах...

Завхан аймгийн Завхан мандал сумын нутагт байрладаг.   Энд тус аймгийн Цэцэн-Уул, Түдэвтэй, Сантмаргац, Эрдэнэхайрхан, Дөрвөлжин, Сонгин...

Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сумын нутагт хамаарах ба энд Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан, Жаргалтхаан, Цэнхэрмандал Төв аймгийн Баяндэлгэр Мөнгөнморьт Баянжар...