“Аймаг дундын отрын бэлчээрийн төлөвлөлт, ашиглалтыг цахим мэдээллийн санд оруулах нь” сэдэвт сургалт зохион байгуулав

“Аймаг дундын отрын бэлчээрийн төлөвлөлт, ашиглалтыг цахим мэдээллийн санд оруулах нь” сэдэвт аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргааны ажилтнуудад зориулсан сургалт 2018.12.19-21 хооронд зохион байгуулагдлаа.
Тус сургалтад Бэлчээр ашиглалтын бүртгэл, мэдээллийн тогтолцоог боловсронгуй болгож, отрын бэлчээр ашиглалтыг сайжруулах, цахим хэлбэрт шилжүүлэн малчдад үзүүлэх төрийн үйлчилгээг хялбаршуулах зорилгоор Бэлчээрийн зонхилох хөнөөлт мэрэгчидтэй тэмцэх арга зам, Улаанбаатар хот орчмын бэлчээрийн менежментийг сайжруулах, сүү сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрийг дэмжих, Таван хошуу малын бэлчээрт үзүүлэх нөлөө, Мал бол амьд үйлдвэр, түүнийг сайжруулах арга, Бэлчээрийн даац тодорхойлох арга, Бэлчээрт учруулсан хохирлын үнэлгээ, нөхөн төлбөр тооцох аргачлал боловсруулах, Малчин мал бүхий иргэдийн гаргасан зөрчлийг нотлох, нотлох баримт бүрдүүлэх тухай чадавхыг эзэмшүүлэх сургалт зохион байгуулав.САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол