2020-2021 онд отрын бүс нутагт орох малын захиалгын зургийг боловсруулж мэдээллийн санд оруулав.

Завхан аймаг дахь Багахайрхан, Ховд аймаг дахь Баяннуруу, Увс аймаг дахь Ачитнуур, Говь-Алтай аймаг дахь Аргалант, Өвөрхангай аймаг дахь Хөхдэд, Булган аймаг дахь Чилэн, Говьсүмбэр аймаг дахь Малах, Хэнтий аймаг дахь Хэрлэнбаян-Улаан, Дорнод аймаг дахь Чойбалсан аймаг дундын 9-н отрын бүс нутгийн 2020 онд отроор өвөлжих захиалга ирүүлсэн сумдын захиалгын зургийн боловсруулж мэдээллийн санд оруулсан.

JZzX49LwZnoCgEF.jpg
0semixDpMcJuBAI.jpg
jBUuOhjMkAqKLeU.jpg
RKOKlkPtlSoBp2q.jpg
Qwfd7dVR7wBhBph.jpg
a9hldZVx4Tqkb0X.jpg
AyXjOFldpz82Ws2.jpg
mWxnSoSs6e9S2Vs.jpg
khnYBl0TnrCUrhM.jpg


САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол