Тогтоол, журам

УИХ тогтоолууд

 1. Монгол Улсын Их Хурлын 2009 оны 39 дугаар тогтоол - ТӨРӨӨС МАЛЧДЫН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО, / тогтоолын хавсралт /
 2. Монгол Улсын Их Хурлын 2015 оны 104 дүгээр тогтоол - ТӨРӨӨС ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО, / тогтоолын хавсралт /
 3. УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН  2010 оны 05 сарын 20 өдөр  дугаар 23 тогтоол - “Монгол мал” үндэсний хөтөлбөр батлах тухай / тогтоолын хавсралт /


Засгийн газрын тогтоолууд

 1. 2007 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн №187 тогтоол - Отрын бэлчээрийн ашиглалтыг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай. /ЗГ-ын 2007 оны 187 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт, 2 дугаар хавсралт/
 2. 2009 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн №100 тоот тогтоол - Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай. /Хавсралт /
 3. 2010 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн № 64 тоот тогтоол - Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай. / Хавсралт /
 4. Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 90 дүгээр тогтоол - ЦӨЛЖИЛТТЭЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР, /тогтоолын хавсралт/
 5. 2012 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн №158 тоот тогтоол - Аймаг дундын отрын бэлчээрийн зориулалтаар газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай / Хавсралт /
 6. 2014 оны 09 дугаар сарын 18-ны өдрийн № 299 тоот тогтоол - Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай / Хавсралт /
 7. 2017 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдрийн №287 тоот тогтоол - Журам шинэчлэн батлах тухай / Хавсралт /
 8. 2001 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн № 134 тоот тогтоол - Төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийг түрээслүүлэх журам / Хавсралт /


Агентлагын тогтоол

 1. Төрийн өөрийн өмчийн эд хрөнгийн түрээсийн төлбөрийн жижиг үнэ батлах тухай /2016.10.27-ны өдрийн 119-р тогтоол/
 2. Түрээсийн гэрээний үлгэрчилсэн загвар батлах тухай /2016.12.20-ны өдрийн 120-р тогтоол/
 3. Төрийн өөрийн өмчийн түрээсийн гэрээний үлгэрчилсэн заавар /2017.02.09/
 4. Төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийн түрээслэгчийн сонгон шалгаруулах тухай /2017.02.14-ны өдрийн 53-р тогтоол/
 5. Төрийн өөрийн өмчийн эд сонгон шалгаруулах тухай 53 дугаар тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай /2017.05.31-ны өдрийн 268-р тогтоол/
 6. “Төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээ” байгуулах, дүгнэх ажлын бэлтгэл хангах тухай /2017.07.06./
 7. Төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийн түрээсийн гэрээг баталгаажуулах тухай /2017.07.06/
 8. Төрийн өөрийн өмчийн түрээсийн гэрээг баталгаажуулахад бүрдүүлэх материалиуд /2017.07.06/
 9. 119 дүгээр тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай /2018.03.06-ны өдрийн 59 дүгээр тогтоол/
 10. 102 дугаар тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай /2018.03.06-ны өдрийн 293-р тогтоол/
 11. Төрийн өөрийн өмчийн түрээсийн гэрээний шинэ загвар /2018.07.06/


САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол