Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргааны албан хаагчдад бэлчээрийн төлөв байдалд тандан судалгаа хийгдэв.

Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргааны албан хаагчдад бэлчээрийн төлөв байдалд тандан судалгаа хийх, судалгааны дүнг мэдээллийн технологи ашиглан боловсруулах, “Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын мэдээллийн сан”-ийн программ хангамжийг ашиглах арга барилыг эзэмшүүлэх зорилгоор “БЭЛЧЭЭРИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ ТАНДАН СУДАЛГАА ХИЙХ АРГА ЗҮЙ, СУДАЛГААНЫ ДҮНГ МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ АШИГЛАН 
БОЛОВСРУУЛАХ НЬ” сэдэвт сургалт 2017.12.19-21 хооронд зохион байгуулагдлаа.

TwSlrmRBhRNoJvd.jpg
Dh2d1P5yzAbcVLR.jpg
hJkFCpOcCB9R0br.jpg
nBrDbIXUDoyqvw8.jpg
tSudOxuNEjeYud4.jpg
n4KO1jnN9zXJc0W.jpg
OImGgmG2unzzyEJ.jpg


САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол